ป้องกันและปราบปราม

การดำเนินคดีตามความผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต กำหนดให้สามารถระงับคดีได้ก่อนที่จะนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล โดยการเปรียบเทียบคดี ซึ่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้ มีการระงับคดีโดยการเปรียบเทียบคดี อยู่ 2 ระดับ คือ 1. โทษปรับเพียงสถานเดียว หรือโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบคดี 2. โทษปรับหรือจำคุกไม่เกินหกเดือน ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีทำ การเปรียบเทียบคดี