กรมสรรพสามิต ได้ดำเนินการวางแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงข้อมูลในมิติของ การเผยแพร่ให้กับภาครัฐได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานของรัฐ ซึ่งเป็นการสร้างความโปร่งใสการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อผู้ประกอบการ และประชาชน (Open Data) เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนภารกิจของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานของภาครัฐจัดทำ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน โดยมีการดำเนินการให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูลรัฐ เพื่อให้ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลเกิดการบูรณาการร่วมกัน อีกทั้งกำหนดให้หน่วยงาน ของภาครัฐจัดทำข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ต่อสาธารณะ โดยต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี

  • กรมสรรพสามิต จึงได้มีการนำ CKAN Open-D พัฒนาขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) มาต่อยอดเป็นระบบบัญชีข้อมูลกรมสรรพสามิต

Alt text

  • โดยมีการพัฒนาระบบหลังบ้าน ขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูล และใช้ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน https://catalog.excise.go.th นี้ ส่งข้อมูลไปยัง ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ https://gdcatalog.go.th และส่งข้อมูลไปยังศูนย์กางเปิดข้อมูลภาครัฐ https://data.go.th ต่อไป

Alt text

  • ระบบบัญชีข้อมูลกรมสรรพสามิต จึงเป็น 1 ใน ระบบงานที่ส่งข้อมูลไปยัง ระบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ของหน่วยงานภาครัฐถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูล ในหน่วยงานสามารถใช้บริการผ่านระบบสารสนเทศในการสืบค้น ร้องขอ เข้าถึงแหล่งที่มา ทราบถึงประเภท รูปแบบข้อมูล และเพื่อรวบรวมให้เป็นบัญชีข้อมูลภาครัฐหรือ Government Data Catalog : GD Catalog เสมือนสมุดหน้าเหลือง (Yellow Pages) ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลสำคัญของภาครัฐทั้งหมด ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลซ้ำซ้อน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการติดตามและกำกับดูแล การจัดการข้อมูลตลอดทั้งวงจรชีวิต สามารถบูรณาการ และใช้ประโยชน์ข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

Alt text

ที่มารูปภาพและข้อมูล [F.A.Q และคู่มือ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม]: (https://gdhelppage.nso.go.th/p06_01.html)