จัดเก็บภาษี

ภาษีสรรพสามิต (excise tax) เป็นภาษีทางอ้อมอีกชนิดหนึ่ง ที่สามารถผลักภาระไปยัง ผูบ้ริโภคได้ฐานภาษีสรรพสามิตได้แก่การบริโภคสินค้าหรือบริการบางชนิดที่มีลกั ษณะฟุ่มเฟือย ไม่จา เป็นต่อการดำรงชีพตามปกติขัด ต่อศีลธรรมอันดีทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และบริการเพื่อความบันเทิงบางประเภท ตลอดจนสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษจากรัฐ โดยแยกให้เห็น ตัวอย่าง ดังนี้ ภาษีที่เก็บจากสินค้าที่ฟุ่มเฟือยไม่จำ เป็นต่อการดำรงชีพ เช่น เครื่องแก้วคริสตัส ภาษีที่ เก็บจากสินค้าหรือบริการที่ขดั ต่อศีลธรรมดีงาม (sin tax) เช่นไพ่การพนัน ภาษีที่เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม(environment tax) เช่นสารที่ทำลายช้ันบรรยากาศ ภาษีที่เกี่ยวกับความบันเทิง (entertainment tax)รถยนต์ ไนต์คลับ สถานอาบอบตัวและนวด ภาษีที่เก็บจากสินค้าที่ได้รับสิทธิ ประโยชน์จากรัฐเช่น รถยนต์ เป็นต้น