Skip to content

ความเปลี่ยนแปลง

View changes from to


On 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 9 นาฬิกา 44 นาที 41 วินาที +0700, Gravatar Administrator:
  • Updated description of สถิติผลการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน from

    สถิติผลการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (รายปี รายเดือน)
    to
    * “น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียม ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงหนัก น้ำมันเตา และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกับน้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้ว น้ำมันหล่อลื่นปิโตรเลียมปิทูเมน (แอสฟัลต์) ปิโตรเลียมโค้ก ก๊าซปิโตรเลียมชนิดต่าง ๆ ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซธรรมชาติ สารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ สารพลอยได้ และกากอื่น ๆ ที่ได้จากปิโตรเลียม และให้หมายความรวมถึงน้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่น ที่ได้จากการกลั่นหรือแยกปิโตรเลียมตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา * ผู้มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีสรรพสามิต ได้แก่ 1) ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบอุตสาหกรรม 2) ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ 3) ผู้นำเข้าซึ่งสินค้า และ 4) บุคคลอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด * สถิติผลการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ถูกจำแนกตามประเภทกลุ่มภาษี และพิกัดภาษี แยกเป็น รายปี รายเดือน