• การจัดเก็บภาษีแบตเตอรี่ 24782 total views 30 recent views

  “แบตเตอรี่” หมายความว่า เซลล์หรือหมู่เซลล์ไฟฟ้าซึ่งต่อกันอยู่อย่างอนุกรมหรืออย่างขนาน หรือทั้ง 2 อย่า งและสามารถเก็บพลังงานและให้พลังงานไฟฟ้าได้...
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 13 เมษายน 2567
 • การจัดเก็บภาษียาสูบ 22117 total views 19 recent views

  “ยาสูบ” หมายถึง ใบยาหรือยาอัดซึ่งได้หั่น เป็นเส้นและแห้งแล้ว ผู้มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีสรรพสามิต ได้แก่ 1) ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบอุตสาหกรรม 2) ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ 3)...
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 13 เมษายน 2567
 • พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 1236 total views 8 recent views

  "พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560" เป็นการรวบรวมกฎหมายทีใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกฎหมาย 7 ฉบับ ให้เป็นฉบับเดียวกัน มีผลบังคับใช้ 180 วัน...
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 28 ธันวาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).