พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต

  • "พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560" เป็นการรวบรวมกฎหมายทีใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกฎหมาย 7 ฉบับ ให้เป็นฉบับเดียวกัน มีผลบังคับใช้ 180 วัน นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต ได้แก่ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้าซึ่งสินค้า ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ผู้อื่นตาม พ.ร.บ. นี้กำหนด
  • ผู้ที่ต้องยื่นจดทะเบียนสรรพสามิตได้แก่ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการถานบริการ และผู้นำเข้า
  • สถานที่ยื่นคำขอจดทะเบียน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แก่ท้องที่โรงอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการถานบริการ หรือสถานประกอบการนำเข้า ตั้งอยู่

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
รายงาน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงาน
* อีเมลผู้ติดต่อ catalog@excise.go.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา เว็บไซต์กรมสรรพสามิต
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • PDF
  • RDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL https://lawelcs.excise.go.th/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 18 มีนาคม 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28 ธันวาคม 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar Administrator
สร้างในระบบเมื่อ 30 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 28 ธันวาคม 2566