• จำนวนใบอนุญาต 20576 total views 94 recent views

    “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตขายสุรา ใบอนุญาตขายยาสูบ หรือใบอนุญาตขายไพ่ “คำขออนุญาต” หมายความว่า คำขออนุญาตขายสุรา (แบบ ภส.08-05) คำขออนุญาตขายยาสูบ (แบบ ภส.08-16)...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 19 พฤษภาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).