• จำนวนใบอนุญาตขายสุรา 23226 total views 53 recent views

    ผู้มีสิทธิยื่นขอใบอนุญาต (กรณีสุรา) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราเว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สถานที่ขายสุราไม่เป็นสถานที่ดังนี้(1)...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 17 เมษายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).