กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

เว็บหน่วยงาน :

พันธกิจ :

  • พัฒนาวิธีการจัดเก็บภาษีสำหรับสินค้าหรือสถานบริการ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ การกำหนดรูปแบบ การจัดหา การติดตั้ง การควบคุม การตรวจวัด และการตรวจสอบปริมาณความจุของภาชนะเก็บหรือภาชนะบรรจุสินค้าบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสินค้าที่กรมจัดเก็บ ตลอดจนตรวจสอบการทำงานของระบบ อุปกรณ์ และเครื่องมือวัดปริมาณสินค้าเพื่อการคำนวณภาษี
  • พิจารณาการขออนุญาตก่อสร้าง ปรับปรุงโรงงานหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน รวมทั้งตรวจสอบภาชนะบรรจุสินค้าที่อยู่ในความควบคุมของกรม
  • พิจารณา ตรวจสอบ และกำกับดูแลการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ

ที่ตั้ง :

  • 1488 ถ. นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โครงสร้าง :