กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

เว็บหน่วยงาน :

พันธกิจ :

  • ตรวจสอบภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยทะเบียนการควบคุมการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
  • ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนา สร้างมาตรฐาน ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษี
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ที่ตั้ง :

  • 1488 ถ. นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โครงสร้าง :