สำนักงานเลขานุการกรม

เว็บหน่วยงาน :

พันธกิจ :

  • ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
  • ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม
  • เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรม
  • ประสานงานและประมวลผลการปฏิบัติราชการสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
  • ดําเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุด
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้ รับมอบหมาย

ที่ตั้ง :

  • 1488 ถ. นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โครงสร้าง :