สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

เว็บหน่วยงาน :

พันธกิจ :

  • จัดทําแผนปฏิบัติการดำานการจัดเก็บภาษีที่กรมจัดเก็บ การตรวจสอบการป้องกันและปราบปราม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
  • กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
  • ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางวิชาการ ทางกฎหมาย และทางเทคโนโลยีแก่สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
  • ให้การสนับสนุนการดําเนนงานด้านการจัดเก็บภาษี และด้านการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามแก่สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
  • เป็นศูนย์ข้อมูลและประมวลผลการจัดเก็บภาษีที่กรมจัดเก็บของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้ รับมอบหมาย

ที่ตั้ง :

  • 177/2 ตรอกโรงต้ม ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

โครงสร้าง :