สำนักกฎหมาย

เว็บหน่วยงาน :

พันธกิจ :

  • ศึกษา วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา สร้างมาตรฐาน ระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิตและศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิตของไทยกับต่างประเทศ
  • ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการร่างกฎหมายภาษีสรรพสามิตและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สร้างมาตรฐาน กำหนดระเบียบ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
  • พิจารณา วินิจฉัย ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ทางวิชาการ งานด้านนิติกรรมสัญญาข้อหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ควบคุมการจัดทำระบบสารสนเทศกฎหมาย ให้ความรู้ ความเห็น แนะนำ ฝึกอบรม และเผยแพร่งานวิชาการด้านกฎหมายภาษีสรรพสามิตและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดระเบียบ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติพร้อมทั้งดำเนินกระบวนการที่เกี่ยวกับระบบงานด้านกฎหมาย ระบบงานด้านคดี ทั้งในทางอาญา ทางแพ่ง ทางปกครอง และในชั้นอนุญาโตตุลาการ
  • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดระเบียบ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาคำอุทธรณ์การประเมินภาษี คำขอทุเลาการชำระภาษี คำร้องของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
  • ดำเนินการบังคับชำระภาษีค้างตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต 9) ดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกฎหมายภาษีสรระสามิต งานความรับผิดและคดีทางแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง งานคดีอื่นและการดำเนินการในชั้นอนุญาโตตุลาการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพสามิต 10) เป็นศูนย์กลางในการดำเนินคดีร่วมกับคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี และเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต รวมถึงดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับร่วมกับหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่มีบันทึกความตกลงเกี่ยวกับการดำเนินคดี เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร พร้อมทั้งให้ความเห็น เสนอแนะและสั่งจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลตามกฎหมายภาษีกรมสรรพสามิต 1 ดำเนินการพิจารณาคำอุทธรณ์การประเมินภาษี คำขอทุเลสการชำระภาษี คำร้องของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 1 ดำเนินการพิจารณาและกลั่นกรองคำอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง 1 ดำเนินการตรวจพิสูจน์ของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตทุกชนิดที่ไม่ต้องใช้วิธีวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 1 ดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต 1 ประเมินมูลค่าของสินค้าของกลาง เพื่อใช้ในการคำนวณภาษี ของกลางทุกชนิดที่มีการกระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต 1 เป็นพยานต่อศาลในฐานะผู้ชำนาญการในการตรวจพิสูจน์ของกลาง 1* ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ที่ตั้ง :

  • 1488 ถ. นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โครงสร้าง :