ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เว็บหน่วยงาน :

พันธกิจ :

  • วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศของกรม
  • เป็นศูนย์รวมระบบข้อมูลและให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
  • บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
  • ให้การสนับสนุน ให้คําปรึกษาแนะนํา และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการพัฒนาแก่หน่วยงานในสังกัดกรม
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้ รับมอบหมาย

ที่ตั้ง :

  • 1488 ถ. นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โครงสร้าง :