กรมสรรพสามิต

เว็บหน่วยงาน :

พันธกิจ :

  • กรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพื่อเป็นรายได้ของรัฐและดำเนินการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต

ที่ตั้ง :

  • 1488 ถ. นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โครงสร้าง :