กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เว็บหน่วยงาน :

พันธกิจ :

  • เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
  • ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม
  • ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ที่ตั้ง :

  • 1488 ถ. นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โครงสร้าง :