• สถิติผลการจัดเก็บภาษียาสูบ 21710 total views 198 recent views

    “ยาสูบ” หมายถึง ใบยาหรือยาอัดซึ่งได้หั่น เป็นเส้นและแห้งแล้ว ผู้มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีสรรพสามิต ได้แก่ 1) ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบอุตสาหกรรม 2) ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ 3)...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ธันวาคม 2566