• การจัดเก็บภาษีรถยนต์ 20828 total views 115 recent views

    “รถยนต์” หมายความว่า รถที่มีล้อตั้งแต่สามล้อและเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น แต่ไม่รวมถึงรถที่เดินบนราง รถจักรยานยนต์มีพ่วงข้างไม่เกินหนึ่งล้อ...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 19 พฤษภาคม 2567