• การจัดเก็บภาษีไนท์คลับและดิสโกเธค 21158 total views 118 recent views

    "ภาษีไนท์คลับและดิสโกเธค" เป็น 1 ในภาษี “กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ” หมายความว่า การประกอบกิจการในด้านบันเทิงหรือหย่อนใจต่าง ๆ ในสถานบริการเพื่อหารายได้เป็นธุรกิจ เช่น สถานมหรสพ...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 24 พฤษภาคม 2567