• สถิติผลการจัดเก็บภาษีเบียร์ 20961 total views 148 recent views

    "เบียร์" (สุราแช่) หมายถึง สุราที่ไม่ไดกลั่น และให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับ สุราแต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้า ดีกรีด้วย เช่น เบียร์ ไวน์ เป็นต้น...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 28 พฤศจิกายน 2566