• สถิติผลการจัดเก็บภาษีสนามกอล์ฟ 23339 total views 192 recent views

    "ภาษีสนามกอล์ฟ" เป็น 1 ในภาษีของ “กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า การประกอบกิจการที่มีผลกระทบต่อดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม เพื่อหารายได้เป็นธุรกิจ เช่น สนามกอล์ฟ...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 28 พฤศจิกายน 2566