• การจัดเก็บภาษีแบตเตอรี่ 24964 total views 161 recent views

    “แบตเตอรี่” หมายความว่า เซลล์หรือหมู่เซลล์ไฟฟ้าซึ่งต่อกันอยู่อย่างอนุกรมหรืออย่างขนาน หรือทั้ง 2 อย่า งและสามารถเก็บพลังงานและให้พลังงานไฟฟ้าได้...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 22 พฤษภาคม 2567