• การจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม 22319 total views 165 recent views

    “เครื่องดื่ม” หมายความว่าสิ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นเครื่องดื่มได้โดยไม่ต้องเจือปนและไม่มีแอลกอฮอล์ โดยจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม อันบรรจุในภาชนะและผนึกไว้ เช่น...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 26 พฤษภาคม 2567