ทะเบียนสรรพสามิต

"การจดทะเบียนสรรพสามิต" ผู้มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีสรรพสามิต ได้แก่ 1) ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบอุตสาหกรรม 2) ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ 3) ผู้นำเข้าซึ่งสินค้า และ 4) บุคคลอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด ต้อง ยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบ ภส.01-01 พร้อมเอกสารหลักฐาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการซึ่งเป็นสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสถานบริการนั้นตั้งอยู่แล้วแต่กรณี หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th