กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพสามิตคือ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 จึงมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป