กลุ่ม

  • inc

    จัดเก็บภาษี

    ภาษีสรรพสามิต (excise tax) เป็นภาษีทางอ้อมอีกชนิดหนึ่ง...

    ดู จัดเก็บภาษี