Skip to content

ความเปลี่ยนแปลง

View changes from to


On 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 11 นาฬิกา 13 นาที 36 วินาที +0700, Gravatar Administrator:
  • Updated description of สถิติจำนวนคดี from

    * การดำเนินคดีตามความผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต กำหนดให้สามารถระงับคดีได้ก่อนที่จะนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล โดยการเปรียบเทียบคดี ซึ่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้ มีการระงับคดีโดยการเปรียบเทียบคดี อยู่ 2 ระดับ คือ 1. โทษปรับเพียงสถานเดียว หรือโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบคดี 2. โทษปรับหรือจำคุกไม่เกินหกเดือน ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีทำ การเปรียบเทียบคดี * สถิติจำนวนคดี ภาพรวม , จำแนกตามประเภทคดี , จำแนกตามประเทภสินค้า , จำแนกตามหน่วยงาน
    to
    * การดำเนินคดีตามความผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต กำหนดให้สามารถระงับคดีได้ก่อนที่จะนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล โดยการเปรียบเทียบคดี ซึ่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้ มีการระงับคดีโดยการเปรียบเทียบคดี อยู่ 2 ระดับ คือ 1. โทษปรับเพียงสถานเดียว หรือโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบคดี 2. โทษปรับหรือจำคุกไม่เกินหกเดือน ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีทำ การเปรียบเทียบคดี * สถิติจำนวนคดี ภาพรวม , จำแนกตามประเภทคดี , จำแนกตามประเทภสินค้า , จำแนกตามหน่วยงาน