• การจัดเก็บภาษีแบตเตอรี่ 24785 total views 33 recent views

    “แบตเตอรี่” หมายความว่า เซลล์หรือหมู่เซลล์ไฟฟ้าซึ่งต่อกันอยู่อย่างอนุกรมหรืออย่างขนาน หรือทั้ง 2 อย่า งและสามารถเก็บพลังงานและให้พลังงานไฟฟ้าได้...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 เมษายน 2567
  • การจัดเก็บภาษียาสูบ 22126 total views 24 recent views

    “ยาสูบ” หมายถึง ใบยาหรือยาอัดซึ่งได้หั่น เป็นเส้นและแห้งแล้ว ผู้มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีสรรพสามิต ได้แก่ 1) ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบอุตสาหกรรม 2) ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ 3)...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 เมษายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).