• การจัดเก็บภาษีสุรา 25907 total views 122 recent views

    “สุรา” หมายถึงวัตถุทังหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งดื่มกินได้เช่นเดียวกับ น้ำ สุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับ น้ำ...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 24 พฤษภาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).