• จำนวนเงินค่าปรับ 422 total views 17 recent views

    มาตรา 136 ในกรณีที่ต้องมีการเปรียบเทียบคดี (ค่าปรับ) ให้ใช้ราคาขายปลีกแนะนำตามมาตรา 17 (1) ในการกำหนดค่าปรับ แต่ในกรณีที่ไม่มีราคาขายปลีกแนะนำตามมาตรา 17 (1)...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 19 พฤษภาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).