• ที่ตั้งหน่วยงานกรมสรรพสามิต 154 total views 16 recent views

    ที่ตั้งหน่วยงานกรมสรรพสามิต ประกอบด้วยข้อมูลตำแหน่ง ละติจูด ลองติจูด เพื่อนำไปจัดทำแผนที่เชิงภูมิศาสตร์ และ คำแนะนำหน่วยงาน (พันธกิจ) ของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมสรรพสามิต
    กรมสรรพสามิต 29 พฤษภาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).