• จำนวนการขออนุญาต โอนใบอนุญาต 29026 total views 140 recent views

    "ผู้ได้รับใบอนุญาต" หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรา ยาสูบ หรือไพ่ ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ หรือไพ่ ผู้ได้รับใบอนุญาตนำสุรา หรือไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 24 พฤษภาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).