• จำนวนใบอนุญาต 20616 total views 131 recent views

    “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตขายสุรา ใบอนุญาตขายยาสูบ หรือใบอนุญาตขายไพ่ “คำขออนุญาต” หมายความว่า คำขออนุญาตขายสุรา (แบบ ภส.08-05) คำขออนุญาตขายยาสูบ (แบบ ภส.08-16)...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 พฤษภาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).