You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

สถิติจำนวนคดี

 • การดำเนินคดีตามความผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต กำหนดให้สามารถระงับคดีได้ก่อนที่จะนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล โดยการเปรียบเทียบคดี ซึ่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้ มีการระงับคดีโดยการเปรียบเทียบคดี อยู่ 2 ระดับ คือ
 • โทษปรับเพียงสถานเดียว หรือโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบคดี
 • โทษปรับหรือจำคุกไม่เกินหกเดือน ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีทำ การเปรียบเทียบคดี
 • สถิติจำนวนคดี ภาพรวม , จำแนกตามประเภทคดี , จำแนกตามประเทภสินค้า , จำแนกตามหน่วยงาน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงาน
* อีเมลผู้ติดต่อ catalog@excise.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ฐานข้อมูลคดี (กรมสรรพสามิต)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • CSV
 • JSON
 • XLS/XLSX
 • RDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 21 มิถุนายน 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 เมษายน 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2563
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) รายการ
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างโดย Gravatar default
  สร้างในระบบเมื่อ 24 พฤษภาคม 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 24 กรกฎาคม 2566