ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ API
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2563
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2564
การจัดจำแนก
  หน่วยวัด รายการ
  หน่วยตัวคูณ หน่วย
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 กุมภาพันธ์ 2565
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 5 มกราคม 2565
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 2 มิถุนายน 2565