Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
BUDGET_YEAR text
override: text
ปีงบประมาณ
GROUP_NAME text
OCTOBER numeric
NOVEMBER numeric
DECEMBER numeric
JANUARY numeric
FEBUARY numeric
MARCH numeric
APRIL numeric
MAY numeric
JUNE numeric
JULY numeric
AUGUST numeric
SEPTEMBER numeric
UPDATE_DATE timestamp

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2563
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2566
การจัดจำแนก
  หน่วยวัด บาท
  หน่วยตัวคูณ หน่วย
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 4 สิงหาคม 2564
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 กรกฎาคม 2564
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 14 มิถุนายน 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 14 มิถุนายน 2564