จำนวนใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง

จำนวนใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง 1. คำขออนุญาตให้ซื้อใบยาแห้ง (แบบ ย.ส. 111/1) 2. บัญชีรายชื่อผู้บ่มใบยาหรือชาวไร่บ่มเอง ที่มีโรงบ่มใบยาสังกัดสถานีบ่มใบยาของตน และปริมาณใบยาแห้งที่จะรับซื้อจาก ผู้บ่มใบยาหรือชาวไร่บ่มเอง ที่มีโรงบ่มใบยาสังกัดสถานีบ่มใบยาของตน (แบบ ย.ส. 311/1) 3. หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายใบยาแห้งพันธุ์ยาสูบเวอร์ยิเนียกับผู้บ่มใบยา หรือชาวไร่บ่มเองที่มีโรงบ่มใบยาสังกัดสถานบ่ม ใบยาของตน (แบบ ย.ส. 312/2) ตามบัญชีรายชื่อ (2) 4. หนังสือสัญญาการรับซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนีย 5. การยื่นคำขออนุญาตและหลักฐานต่างๆ ให้ยื่นภายในวันที่ 1 กรกฎาคม ของปีที่ท าการเพาะปลูก 6. พิจาณาคำขอและเอกสาร และให้ส่งแบบค าขออนุญาตให้ซื้อใบยาแห้ง (แบบ ย.ส. 111/1) พร้อมทั้งเสนอความเห็นให้ สรรพสามิตภาคร่วมพิจารณา แล้วแจ้งให้กรมฯ ทราบภายใน 20 วัน นับแต่วันที่จังหวัดได้รับการยื่นค าขอ 7. เมื่อกรมสรรพสามิตเห็นสมควรอนุญาต ให้พื้นที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาตมาจัดท าสัญญาการซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ ยิเนีย (แบบ ย.ส. 318/1) พร้อมทั้งวงเงินสดหรือจัดให้มีสัญญาค้ าประกันของธนาคาร (แบบ ย.ส. 319/1) เพื่อเป็นการค้ า ประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อเจ้าพนักงานภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ทราบ จ านวนเงินที่ใช้ค้ าประกัน ให้คิดในอัตรากิโลกรัมละ 2 บาท ของปริมาณใบยาแห้งที่จะรับซื้อแต่ต้องไม่น้อยกว่า 300,000 บาท

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงาน
* อีเมลผู้ติดต่อ catalog@excise.go.th
* วัตถุประสงค์
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา ฐานข้อมูลใบอนุญาต (กรมสรรพสามิต)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • CSV
 • RDF
 • อื่นๆ
API
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 19 ธันวาคม 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 กรกฎาคม 2564
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2563
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) รายการ
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างโดย Gravatar default
  สร้างในระบบเมื่อ 14 มิถุนายน 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 เมษายน 2567